Categorieën

ALGEMENE VOORWAARDEN voor NIET-PARTICULIERE KLANT

 

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle aanbiedingen, offertes en transacties van STUNTZAAK.NL met NIET-particulieren als wederpartij. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door STUNTZAAK.NL schriftelijk zijn bevestigd. De wederpartij die wel als particuliere klant wenst behandeld te worden dient dit duidelijk vooraf bij STUNTZAAK.NL kenbaar te maken. Voor particulieren heeft STUNTZAAK.NL aparte Algemene Voorwaarden conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek daarvoor.

2. Uitdrukkelijk worden andere voorwaarden uitgesloten. Indien wederpartij andere (inkoop-)voorwaarden vermeld zijn die niet van toepassing op overeenkomsten met STUNTZAAK.NL zodra die strijdigheid zijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. STUNTZAAK.NL levert zowel aan Bedrijven als aan particulieren. Voor particulieren gelden speciale Algemene Voorwaarden conform bepalingen in het Burgerlijk Wetboek

4. Een overeenkomst komt tot stand zodra de wederpartij mondeling, schriftelijk dan wel via de website van STUNTZAAK.NL een bestelling heeft bevestigd. De overeenkomst is ook definitief zodra de wederpartij dit door een betaling bevestigd. De mondelinge overeenkomst is ook definitief zodra de wederpartij een levering door STUNTZAAK.NL niet binnen 3 dagen na ontvangst van de levering de juistheid van de overeenkomst betwist.

 

NAKOMINGSTERMIJN

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. STUNTZAAK.NL mag het door wederpartij opgegeven leveringsadres als definitief beschouwen zodra door wederpartij een overeenkomst met STUNTZAAK.NL is aangegaan. Na de administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die voortvloeit uit een foutief opgegeven adres, komt voor rekening van de wederpartij.

 

PRIJZEN

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn, exclusief verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. In de webshop van STUNTZAAK.NL worden de prijzen zowel exclusief btw als inclusief btw getoond.

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling door wederpartij geven STUNTZAAK.NL het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, die na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd worden, mogen door STUNTZAAK.NL aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

10. De door STUNTZAAK.NL afgegeven en gepubliceerde prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

ANNULERING

11. Eénzijdige annulering van de overeenkomst door de wederpartij is niet mogelijk. Zie ook artikel 22.

 

RECLAME

12.Informatie of advies over gebruik, toepassingsmogelijkheden of technische specificaties zijn altijd geheel vrijblijvend. STUNTZAAK.NL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste keuze en gebruik van de artikelen door wederpartij.

13. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van de levering over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

14. Andere reclames dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

15. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren. Een door STUNTZAAK.NL gebruikte afbeelding dient slechts als voorbeeld en is niet altijd een exacte weergave van het werkelijke product. Tenzij anders aangegeven zijn de kleuren in de webshop niet altijd en niet volledig representatief.

17. Bij producten of artikelen die op specifieke maat voor wederpartij wordt gemaakt, geld een tolerantie van plus of min 5mm. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden afwijkingen van de afgesproken maat die binnen de tolerantie van plus of min 5mm vallen gerekend als correcte maat. Evenzo zullen producten die haaks dienen te zijn en daarvan afwijken, maar waar deze afwijking wel binnen de tolerantie van plus of min 5mm valt, als correcte producten worden gerekend.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt ,beschadigd of oververpakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zal STUNTZAAK.NL uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

 

RETOURZENDINGEN

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voorzover partijen overeenkomen dat de goederen worden teruggenomen, is STUNTZAAK.NL gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

23. STUNTZAAK.NL is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

24. Monsterzendingen en voorbeelden blijven eigendom van STUNTZAAK.NL en worden door de wederpartij na beoordeling retour gezonden op kosten van de wederpartij. De wederpartij heeft de mogelijkheid te kiezen voor het kopen van de monsterzendingen tegen betaling van de door STUNTZAAK.NL bepaalde prijs.

 

BETALING

25. Betaling dient te geschieden volgens de betaalmethode op de website, gelijk bij opdracht of contant bij levering. Indien gekozen wordt voor overboeking per bank dient de betaling binnen 5 werkdagen te geschieden op de door STUNTZAAK.NL opgegeven bankrekening met vermelding van de juiste referenties. De betaling dient te geschieden voor het volledige bedrag, zonder verrekening of aftrek.

26. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

27. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 25 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per kalendermaand bedragen, waarbij een gedeelte van een maand als volle kalendermaand mag worden gerekend.

28. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

29. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

30. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

 

KOSTEN

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door STUNTZAAK.NL worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 175,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop STUNTZAAK.NL de vordering uit handen geeft, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

 

OVERMACHT

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voorzover deze al dan niet door STUNTZAAK.NL is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

34. Alle geleverde goederen blijven eigendom van STUNTZAAK.NL tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voordat volledige betaling aan STUNTZAAK.NL is voltooid is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom danwel bruikleen over te dragen.

35. Op alle door STUNTZAAK.NL geleverde goederen behoud STUNTZAAK.NL nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan STUNTZAAK.NL ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan STUNTZAAK.NL om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

38. De garantietermijn van STUNTZAAK.NL komt overeen met de garantietermijn die de fabrikant stelt.

39. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en STUNTZAAK.NL vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover:

a.-       Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door wederpartij is ontstaan

en/of

b.-       deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.

De aansprakelijkheid van STUNTZAAK.NL is in alle gevallen beperkt tot het voor de desbetreffende geleverde artikelen betaalde bedrag.

 

ZEKERHEID EN ONTBINDING

40. STUNTZAAK.NL is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van haar verdere verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en is STUNTZAAK.NL gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

41. STUNTZAAK.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

CONVERSIE

42. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

 

TOEPASSELIJK RECHT

43. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht.

44. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslechtdoor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van STUNTZAAK.NL. STUNTZAAK.NL mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.