Categorieën

ALGEMENE VOORWAARDEN STUNTZAAK.NL

 Bij het aanmaken van een account in de webshop van STUNTZAAK.NL heeft iedere klant de keuze zich te registreren als Particuliere Consument of als Niet-Particuliere Klant. STUNTZAAK.NL heeft twee verschillende versies van Algemene Voorwaarden voor deze doelgroepen. Hieronder staan beide versies achterelkaar weergegeven:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor NIET-PARTICULIERE KLANT

 

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle aanbiedingen, offertes en transacties van STUNTZAAK.NL met NIET-particulieren als wederpartij. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door STUNTZAAK.NL schriftelijk zijn bevestigd. De wederpartij die wel als particuliere klant wenst behandeld te worden dient dit duidelijk vooraf bij STUNTZAAK.NL kenbaar te maken. Voor particulieren heeft STUNTZAAK.NL aparte Algemene Voorwaarden conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek daarvoor.

2. Uitdrukkelijk worden andere voorwaarden uitgesloten. Indien wederpartij andere (inkoop-)voorwaarden vermeld zijn die niet van toepassing op overeenkomsten met STUNTZAAK.NL zodra die strijdigheid zijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. STUNTZAAK.NL levert zowel aan Bedrijven als aan particulieren. Voor particulieren gelden speciale Algemene Voorwaarden conform bepalingen in het Burgerlijk Wetboek

4. Een overeenkomst komt tot stand zodra de wederpartij mondeling, schriftelijk dan wel via de website van STUNTZAAK.NL een bestelling heeft bevestigd. De overeenkomst is ook definitief zodra de wederpartij dit door een betaling bevestigd. De mondelinge overeenkomst is ook definitief zodra de wederpartij een levering door STUNTZAAK.NL niet binnen 3 dagen na ontvangst van de levering de juistheid van de overeenkomst betwist.

 

NAKOMINGSTERMIJN

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. STUNTZAAK.NL mag het door wederpartij opgegeven leveringsadres als definitief beschouwen zodra door wederpartij een overeenkomst met STUNTZAAK.NL is aangegaan. Na de administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die voortvloeit uit een foutief opgegeven adres, komt voor rekening van de wederpartij.

 

PRIJZEN

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn, exclusief verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. In de webshop van STUNTZAAK.NL worden de prijzen zowel exclusief btw als inclusief btw getoond.

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling door wederpartij geven STUNTZAAK.NL het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, die na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd worden, mogen door STUNTZAAK.NL aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

10. De door STUNTZAAK.NL afgegeven en gepubliceerde prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

ANNULERING

11. Eénzijdige annulering van de overeenkomst door de wederpartij is niet mogelijk. Zie ook artikel 22.

 

RECLAME

12.Informatie of advies over gebruik, toepassingsmogelijkheden of technische specificaties zijn altijd geheel vrijblijvend. STUNTZAAK.NL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste keuze en gebruik van de artikelen door wederpartij.

13. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van de levering over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

14. Andere reclames dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

15. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren. Een door STUNTZAAK.NL gebruikte afbeelding dient slechts als voorbeeld en is niet altijd een exacte weergave van het werkelijke product. Tenzij anders aangegeven zijn de kleuren in de webshop niet altijd en niet volledig representatief.

17. Bij producten of artikelen die op specifieke maat voor wederpartij wordt gemaakt, geld een tolerantie van plus of min 5mm. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden afwijkingen van de afgesproken maat die binnen de tolerantie van plus of min 5mm vallen gerekend als correcte maat. Evenzo zullen producten die haaks dienen te zijn en daarvan afwijken, maar waar deze afwijking wel binnen de tolerantie van plus of min 5mm valt, als correcte producten worden gerekend.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt ,beschadigd of oververpakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zal STUNTZAAK.NL uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

 

RETOURZENDINGEN

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voorzover partijen overeenkomen dat de goederen worden teruggenomen, is STUNTZAAK.NL gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

23. STUNTZAAK.NL is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

24. Monsterzendingen en voorbeelden blijven eigendom van STUNTZAAK.NL en worden door de wederpartij na beoordeling retour gezonden op kosten van de wederpartij. De wederpartij heeft de mogelijkheid te kiezen voor het kopen van de monsterzendingen tegen betaling van de door STUNTZAAK.NL bepaalde prijs.

 

BETALING

25. Betaling dient te geschieden volgens de betaalmethode op de website, gelijk bij opdracht of contant bij levering. Indien gekozen wordt voor overboeking per bank dient de betaling binnen 5 werkdagen te geschieden op de door STUNTZAAK.NL opgegeven bankrekening met vermelding van de juiste referenties. De betaling dient te geschieden voor het volledige bedrag, zonder verrekening of aftrek.

26. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

27. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 25 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per kalendermaand bedragen, waarbij een gedeelte van een maand als volle kalendermaand mag worden gerekend.

28. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

29. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

30. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

 

KOSTEN

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door STUNTZAAK.NL worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 175,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop STUNTZAAK.NL de vordering uit handen geeft, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

 

OVERMACHT

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voorzover deze al dan niet door STUNTZAAK.NL is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

34. Alle geleverde goederen blijven eigendom van STUNTZAAK.NL tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voordat volledige betaling aan STUNTZAAK.NL is voltooid is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom danwel bruikleen over te dragen.

35. Op alle door STUNTZAAK.NL geleverde goederen behoud STUNTZAAK.NL nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan STUNTZAAK.NL ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan STUNTZAAK.NL om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

38. De garantietermijn van STUNTZAAK.NL komt overeen met de garantietermijn die de fabrikant stelt.

39. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en STUNTZAAK.NL vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover:

a.-       Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door wederpartij is ontstaan

en/of

b.-       deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.

De aansprakelijkheid van STUNTZAAK.NL is in alle gevallen beperkt tot het voor de desbetreffende geleverde artikelen betaalde bedrag.

 

ZEKERHEID EN ONTBINDING

40. STUNTZAAK.NL is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van haar verdere verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en is STUNTZAAK.NL gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

41. STUNTZAAK.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

CONVERSIE

42. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

 

TOEPASSELIJK RECHT

43. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht.

44. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslechtdoor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van STUNTZAAK.NL. STUNTZAAK.NL mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor PARTICULIERE CONSUMENT

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van STUNTZAAK.NL

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met STUNTZAAK.NL;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of STUNTZAAK.NL in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. 7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die STUNTZAAK.NL ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door STUNTZAAK.NL georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en STUNTZAAK.NL gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van STUNTZAAK.NL voor consumenten.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van STUNTZAAK.NL

STUNTZAAK.NL is een handelsnaam van Verkoop Service Veluwe B.V.,

met kantoor en magazijn aan de Koppelstraat 4, 7391AK TWELLO;

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 17:30 uur

Telefoonnummer: 0571-794512

E-mailadres: info@stuntzaak.nl

KvK-nummer: 59479361

Btw-identificatienummer: NL853513934B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van STUNTZAAK.NL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen STUNTZAAK.NL en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij STUNTZAAK.NL zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur zoals dit specifiek in het aanbod is vermeld of zolang het aanbod op de openbare website van STUNTZAAK.NL staat vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. STUNTZAAK.NL is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een goede omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als STUNTZAAK.NL gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden STUNTZAAK.NL niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een indicatieve weergave van de aangeboden producten. STUNTZAAK.NL kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen STUNTZAAK.NL de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan STUNTZAAK.NL zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt STUNTZAAK.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door STUNTZAAK.NL is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft STUNTZAAK.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal STUNTZAAK.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. STUNTZAAK.NL kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien STUNTZAAK.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. STUNTZAAK.NL zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van STUNTZAAK.NL waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij STUNTZAAK.NL deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan STUNTZAAK.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan STUNTZAAK.NL retourneren, conform de door STUNTZAAK.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan STUNTZAAK.NL. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan STUNTZAAK.NL heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal STUNTZAAK.NL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in goede staat terug ontvangen is door STUNTZAAK.NL.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. STUNTZAAK.NL kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien STUNTZAAK.NL dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door STUNTZAAK.NL op maat gemaakt zijn overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c. die snel kunnen bederven of verouderen;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop STUNTZAAK.NL geen invloed heeft;

e. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan STUNTZAAK.NL producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar STUNTZAAK.NL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien STUNTZAAK.NL dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor consumenten inclusief btw. Daar waar in het aanbod of op de website prijzen exclusief btw worden vermeld komen hier de wettelijke btw nog bij.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is STUNTZAAK.NL niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. STUNTZAAK.NL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat STUNTZAAK.NL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Bij productie die op specifieke maat voor de consument worden gemaakt geld een tolerantie van plus of min 5mm. Afwijkingen binnen deze tolerantie worden als correcte maat beschouwd.
 3. Een door STUNTZAAK.NL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover STUNTZAAK.NL kan doen gelden.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan STUNTZAAK.NL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantietermijn van STUNTZAAK.NL komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. STUNTZAAK.NL is echter nimmer verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van STUNTZAAK.NL en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. STUNTZAAK.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschades.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. STUNTZAAK.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en zonder recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal STUNTZAAK.NL het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal STUNTZAAK.NL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij STUNTZAAK.NL tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan STUNTZAAK.NL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de consument kiest voor de goedkoopste verzendwijze zoals verzending per gewone post, is de consument zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele beschadiging of vermissing van de producten en komt eventuele schade voor rekening van de consument.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan STUNTZAAK.NL te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft STUNTZAAK.NL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. STUNTZAAK.NL behoud het volledige eigendomsrecht van de producten tot de producten door de consument volledig zijn betaald aan STUNTZAAK.NL.

 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. STUNTZAAK.NL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij STUNTZAAK.NL, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij STUNTZAAK.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door STUNTZAAK.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel STUNTZAAK.NL als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door STUNTZAAK.NL, zal STUNTZAAK.NL naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen STUNTZAAK.NL en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.